Kennisbank > Welke criteria zijn er van toepassing op arbeidsongeschiktheidverzekeringen?

De drie gangbare zijn

1. Beroepsarbeidsongeschiktheid
2. Passende arbeid
3. Gangbare arbeid

Wat is Beroepsarbeidsongeschiktheid?
Hier wordt meestal een van de onderstaande omschrijvingen gebruikt. Het is dus afhankelijk van de verzekeraar.

• Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien er in directe relatie tot ziekte of ongeval, objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor de verzekerde voor tenminste 25% beperkt is om de werkzaamheden verbonden aan het in de polis omschreven beroep te verrichten.

Of

• Van arbeidsongeschiktheid is sprake indien de verzekerde voor tenminste 25% ongeschikt is tot het verrichten van de werkzaamheden verbonden aan het op het polisblad vermelde beroep, zoals dat voor deze beroepswerkzaamheden in de regel en redelijkerwijs kan worden verlangd.

Of

• Van arbeidsongeschiktheid is sprake indien de verzekerde voor tenminste 25% ongeschikt is tot het verrichten van de werkzaamheden verbonden aan het op het polisblad vermelde beroep, zoals dat voor deze beroepswerkzaamheden in de regel en redelijkerwijs kan worden verlangd. Aanpassingen van werkzaamheden en werkomstandigheden alsmede taakverschuivingen binnen het eigen bedrijf worden daarbij betrokken.

Wat is Passende arbeid?
• Van arbeidsongeschiktheid is sprake indien de verzekerde voor tenminste 25% ongeschikt is tot het verrichten van de werkzaamheden, die voor zijn krachten en bekwaamheden zijn berekend en die, gelet op zijn opleiding en vroegere werkzaamheden, in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd.

• Hierbij wordt geen rekening gehouden met een verminderde kans op het verkrijgen van arbeid.

Wat is gangbare arbeid?
Dit is arbeid die gedaan kan worden met de gebleken arbeidsongeschiktheid. Hierbij wordt dus geen rekening gehouden met de opleiding of de functie die men had.

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen