Kennisbank > Nu ook inzicht in het concrete arbeidsongeschiktheidspercentage?

Werkgevers vollediger geïnformeerd over WIA-beschikking
Tot voor kort werd u als werkgever in de WIA-beschikking alleen geïnformeerd over de arbeidsongeschiktheidscategorie waarin uw (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker valt: minder dan 35% arbeidsongeschikt, tussen 35 en 80% arbeidsongeschikt, 80% of meer arbeidsongeschikt. Sinds 2 april 2007 heeft u ook inzage in het precieze arbeidsongeschiktheidspercentage. Dat kan van belang zijn voor de re-integratie van uw werknemer, iets waarvoor u verantwoordelijk bent zolang het dienstverband duurt.

Als een medewerker van uw bedrijf arbeidsongeschikt raakt, bepaalt een aantal criteria (onder andere de kans op herstel en de duur van de voorafgaand gewerkte periode) óf deze medewerker voor een uitkering in aanmerking komt en zo ja, voor welk type. Hierbij speelt ook de mate van arbeidsongeschiktheid een belangrijke rol, vast te stellen door de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Tot voor kort waren dit arbeidsongeschiktheidspercentage en de resterende verdiencapaciteit per maand alleen opgenomen in de informatie van de arbeidsdeskundige die uw werknemer wél krijgt, maar u als werkgever níet. Als werkgever had u louter inzage in de beslissingsbrief, waarin de arbeidsongeschiktheidscategorie staat die op uw medewerker van toepassing was.

Completer
Als reactie op de verzoeken die UWV heeft gekregen - rechtstreeks van werkgevers, via brancheorganisaties of via het Verbond van Verzekeraars - wordt u per april van dit jaar ook geïnformeerd over het exacte arbeidsongeschiktheidspercentage en de resterende verdiencapaciteit van uw medewerker in de u toegezonden kopie van de WIA-beschikking. Dat geldt zowel voor nieuwe WGA-toekenningen als voor herziene beoordelingen van arbeidsongeschiktheidspercentages.

Nuttige achtergrondinformatie
De voornaamste reden hiervoor is dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor re-integratie van uw werknemer zolang het dienstverband duurt. Als uw werknemer zijn resterende verdienvermogen nog niet helemaal benut en u ziet in uw bedrijf daartoe wel een mogelijkheid, dan moet u die mogelijkheid aanbieden. Complete achtergrondinformatie kan daarbij belangrijk zijn.

Bron: UWV Persbericht van 1 mei 2007

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen