Kennisbank > Welke fiscale verplichtingen heb ik als ondernemer?

Het antwoord hierop is voor bijna elke ondernemer anders. Daarom wordt hier alleen gewezen op de verschillende soorten belasting waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen.
Als u winst maakt met een eenmanszaak of salaris krijgt uit een BV, moet u inkomstenbelasting betalen. (Hoewel het enkele feit dat u salaris ontvangt uit een (eigen) BV niet vanzelfsprekend leidt tot heffing van inkomstenbelasting.)

U moet omzetbelasting betalen als u producten of diensten levert die belast zijn met BTW. Als u personeel heeft, krijgt u te maken met de loonbelasting en moet u zogenaamde ‘werkgeverslasten’ afdragen aan de bedrijfsvereniging. Als u een BV heeft die winst maakt, moet u vennootschapsbelasting betalen over die winst. Verder heeft de gemeente riool- en onroerende zaakbelasting en betaalt u bijvoorbeeld ook houderschapsbelasting voor de bedrijfsauto. Er zijn overigens nog veel meer soorten heffingen.

De genoemde soorten belasting worden vrijwel alle achteraf geheven. Als beginnend ondernemer moet u zich dus niet rijk rekenen als u een flink saldo op uw bank- of girorekening ziet. U moet een groot deel opzij zetten om aan uw belastingverplichtingen te kunnen voldoen! Met een goede administratie weet u precies hoeveel.
Het is voor de fiscus overigens de vraag of u wel ondernemer bent. Het antwoord kan per belastingsoort verschillen. Voor de inkomstenbelasting bent u ondernemer als u een onderneming drijft, zelfstandig bent en geregeld deelneemt aan het economisch verkeer. Bovendien moeten uw werkzaamheden een zekere omvang hebben en moet u winst nastreven. Voor de omzetbelasting geldt bijna hetzelfde; u hoeft voor deze belastingsoort echter niet perse winst na te streven. Een BV of coöperatie valt zonder meer onder de vennootschapsbelasting. De vraag of u ondernemer bent in fiscale zin is belangrijk omdat u dan in aanmerking komt voor bepaalde fiscale mogelijkheden.

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen