Kennisbank > Wat is een arbeidsovereenkomst?

Hét document waarin beide partijen overeenkomen onder welke voorwaarden zij de komende tijd zullen samenwerken. Fouten gemaakt in dit document hebben grote gevolgen met dikwijls financiële schade voor één der partijen.

Wetgeving
Bij wet zijn een aantal zaken aangegeven die verboden zijn of anders aan zekere voorwaarden dienen te voldoen.

Denk bijvoorbeeld aan de Flexwet voor wat betreft het aantal opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en de specifieke regelgeving daaromtrent. Eenzelfde waarschuwing kan gegeven worden bij het fenomeen proeftijd, indien een contract voor bepaalde tijd korter is dan twee jaar, mag de proeftijd maximaal één maand beslaan. Indien u toch een langere proeftijd in het contract opneemt, is de proeftijd bij wet nietig verklaard. De Flexwet is met name van belang bij contracten voor bepaalde tijd en de zogenaamde oproepcontracten. Zorg dat u uw zaakjes voor elkaar heeft ten aanzien van de hier genoemde aspecten, zodat u niet onnodig in de problemen terecht komt.

Naast de Flexwet zijn er tal van andere wettelijke regels, denk aan minimumlonen, arbeidstijden, ARBO-wetgeving en zaken als zorgverlof en vakantiegeld en -dagen. Een voorbeeld van een standaard arbeidsovereenkomst is dan ook nauwelijks uit te werken.

Mede omdat er na de wetten van het Burgerlijk Wetboek zaken volgen als een CAO waaraan men al dan niet gebonden is, resteert er op deze pagina een algemeen overzicht wat minimaal in een arbeidsovereenkomst dient te staan. Naast deze vermelding wordt een verwijzing gegeven naar de meest gemaakte (vaak kostbare) fouten).

Minimale vereisten
Minimaal dient in in een arbeidsovereenkomst het volgende te staan;

* datum van ingang,
* wie met wie de overeenkomst aangaat,
* de duur van de overeenkomst (dus ook datum einde),
* functie (eventueel verwijzing naar TBV en salarisschaal),
* proeftijd (vaak één maand, bij onbepaalde tijd kan twee maanden),
* het salaris per soort periode (eventueel verwijzing naar salarisschaal),
* salaris tijdens ziekte (gedurende tweede jaar van ziekte bij wet maximaal 70%),
* vakantiedagen en vakantiegeld (volgens wet minimaal 20 dagen bij fulltimecontract en 8%),
* de lengte van de werkweek,
* op welke uren en dagen er gewerkt moet worden,
* de wijze van beëindiging (let op bij tussentijdse beëindiging tijdelijk contract),
* de eventueel van toepassing zijnde CAO,
* relatiebeding (concurrentiebeding mag niet meer),
* geheimhoudingsbeding,
* verbod nevenwerkzaamheden,
* boetebeding (behorende bij vorige bedingen)
* eventuele andere vergoedingen (specifiek voor deze werknemer).

Zorgvuldigheid
Zorg ervoor dat contracten en bijbehorende stukken door beide partijen zijn ondertekend, alvorens de arbeidsovereenkomt ingaat, dus voordat de werknemer begint met werken. U zult de eerste niet zijn die een discussie krijgt over een allang besproken onderwerp.

Zie ook een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst in de downloadsectie.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen