Kennisbank > Functioneren en beoordelen

Gedurende een dienstverband is het raadzaam dat werkgever en personeelsleden periodiek een onderhoud hebben over de wederzijdse verwachtingen en uitkomsten. Daarnaast dienen opgestelde ontwikkelingsplannen (ook wel het persoonlijk ontwikkelingsplan / POP genoemd) periodiek op voortgang getoetst te worden.

Functioneringsgesprek
Dit gesprek heeft als doel dat zowel de werkgever als het personeelslid in een tweerichtingsgesprek elkaar aangeven wat de stand van zaken is en welke eventuele onduidelijkheden er bestaan. Daarbij behoren dan de verwachtingen en uitkomsten en de eventuele verschillen daartussen. Denk bijvoorbeeld aan een achterblijvende ontwikkeling van het personeelslid in kwestie of het uitstel van een promotie.

Na dit gesprek dienen beide partijen eventueel met een actielijst met deadlines de dagelijkse gang van zaken weer op te pakken en zal een door beide partijen ondertekend verslag worden gearchiveerd in het desbetreffende personeelsdossier.

Een dergelijk gesprek kan afhankelijk van de behoefte enkele malen per jaar gehouden worden. Na verloop van tijd kan dit gesprek bijvoorbeeld standaard halverwege een jaar worden gehouden en op momenten dat de noodzaak ertoe blijkt te zijn.

Beoordelingsgesprek
Dit gesprek vindt in principe plaats tijdens het einde van het jaar en vormt de inleiding van de salarisbespreking. Bij het einde van een tijdelijk dienstverband (al dan niet voortgezet) kan dit gesprek natuurlijk ook worden aangewend.

Aan de hand van een door de werkgever van tevoren ingevuld beoordelingsformulier vind een eenzijdig gesprek plaats, waarbij het personeelslid wordt beoordeeld op zijn of haar functioneren. Uiteindelijk wordt op basis van dit gesprek een belonings- of promotiebeslissing genomen.

Ook van dit gesprek wordt een verslag opgemaakt dat door beide partijen dient te worden ondertekend en eveneens wordt gearchiveerd in het desbetreffende personeelsdossier.

Bezwaarprocedure
Het kan voorkomen dat een personeelslid het oneens is met de uitkomst(en) van een beoordelingsgesprek. Om een dergelijke situatie in goede banen te leiden, kan het raadzaam zijn een bezwaarprocedure uit te werken, dit heeft echter alleen zin als de organisatie in kwestie voldoende groot is.

Gepubliceerd binnen

Je leest een artikel in de OndernemersBalie Kennisbank. Terug naar de Kennisbank

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Laatst toegevoegde vragen