Disclaimer

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt prive van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Publiceren in de OndernemersBalie

Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan de OndernemersBalie zijn van toepassing de Standaard-publicatievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr. 217/1999; in de Standaard-publicatievoorwaarden dient onder 'bijdragen aan tijdschriften' tevens 'bijdragen aan electronische uitgaven' verstaan te worden. Een kopie kan kosteloos bij de uitgever worden opgevraagd. Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels on-line beschikbaarstelling in enig netwerk.

De OndernemersBalie heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij Uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen het portal met persoonlijke informatie omgaan. Alle gegevens die door de OndernemersBalie worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die U aan de OndernemersBalie geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door de OndernemersBalie is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerci‘le informatie aan onze bezoekers. We gebruiken Uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en functie). In het geval U 1 van onze producten aanschaft, zult U worden gevraagd de nodige transactie gegevens te verlenen. In het kader van kwaliteitsonderzoeken zullen we zo nu en dan, op vrijwillige basis, ook andere gegevens verzamelen, zoals Uw voorkeuren en interesses.

Onze sites bevatten links naar andere sites en ingeframede sites van partners die niet tot de de OndernemersBalieportal behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites. In uitzonderingsgevallen deelt de OndernemersBalie informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan Uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht. Sommige van onze sites stellen communities en forums beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken wordt openbaar gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die U daar eventueel vrij geeft.

De OndernemersBalie gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. De OndernemersBalie zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.